- Натуральні числа.
- Парність та непарність натуральних чисел.
- Круги Ейлера.
- Принцип парності..
- Звичайні дроби, мішані числа та дії над ними.
- Звичайні дроби. Логічні задачі.
- Скорочення дробів. Степеневі вирази. Цілі розв'язки рівнянь.
- Задачі на подільність. Прості числа.
- Задачі на відсотки. Пропорції.
- Задачі на рух.
- Лінійні рівняння з однією змінною.
- Степені з натуральним показником.
- Задачі зі степенями. Властивості степенів.
- Додавання та віднімання многочленів.
- Множення многочлена на одночлен.
- Множення многочлена на многочлен.
- Розкладання многочлена на множники. Винесення за дужки спільного множника.
- Розкладання многочлена на множники. Метод групування.
- Різниця квадратів.
- Квадрат суми. Квадрат різниці.
- Перетворення многочлена у квадрат суми або квадрат різниці.
- Куб суми та куб різниці двох виразів.
- Способи розкладання многочлена на множники.
- Формули розкладання на множники виразів вищих степенів.
- Способи задання функцій.
- Графік функції.
- Властивості лінійної функції.
- Рівняння з двома змінними.
- Лінійне рівняння з двома змінними та його графік.
- Система лінійних рівнянь із двома змінними.
- Розв'язування системи рівнянь методом підставлення.
- Розв'язування системи лінійних рівнянь методом додавання.
- Розв'язування задач за допомогою системи лінійних рівнянь.

- Задачі на складання рівнянь.

Рівняння
Рівняння з модулями.